Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

  (ďalej len „VOP“)

 

 

1. PREDMET ÚPRAVY

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti záujemcu a spoločnosti YVENT, s.r.o., so sídlom: A. Kmeťa 3, 010 01 Žilina, IČO: 36 397 181, IČ DPH: SK 2020105725, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo 12741/L (ďalej len „spoločnosť YVENT“ alebo len „YVENT“) pri rezervácii tovaru alebo služieb prostredníctvom e-mailu.

 

2. DEFINÍCIE

2.1. Pojmy definované v tomto článku 2., majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

2.2. E-katalóg. E-katalóg je internetový katalóg spoločnosti YVENT umiestnený na internetovej stránke www.yvent.sk umožňujúci prehľad o produktoch, cenách a službách  ponúkaných spoločnosťou YVENT na uvedenej stránke. E-katalóg nie je e-shop. Tovar sa dá zakúpiť len osobne a služby budú poskytnuté na základe rezervácie a následnej platby.

2.3. Objednávateľ. Objednávateľom je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem rezervovať si tovar a prípadne uzavrieť so spoločnosťou YVENT kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného v E-katalógu, a ktorá za tým účelom odoslala  objednávku emailom, alebo ju osobne doručila spoločnosti YVENT. Za objednávateľa právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

2.4. Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od objednávateľa, uvedená v objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

2.5. Objednávka. Objednávka je e-mail alebo dokument obsahujúci kontaktné údaje záujemcu, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH.

2.6. Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.yvent.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, popis tovaru, atď.), a informáciu o aktuálnej cene s DPH. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.yvent.sk. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú najmä šaty, dekorácie, jedlá a nápoje (poskytované v príslušnom hoteli ) .

2.7. Hotel. Hotel je zariadenie poskytujúce služby ponúkané na internetovej stránke www.yvent.sk, predovšetkým jedlá, nápoje a beauty procedúry.

 

3.REZERVÁCIA TOVARU / SLUŽIEB

3.1. K rezervácii, na základe ktorej spoločnosť YVENT zarezervuje na určitú dobu Objednávateľovi objednaný tovar (ďalej len „Rezervácia“) dochádza na základe návrhu na rezerváciu, ktorým je objednávka Objednávateľa a písomného prijatia objednávky zo strany spoločnosti YVENT.

3.2. Návrh na rezerváciu (objednávka). Návrhom na rezerváciu tovaru/služieb je objednávka objednávateľa adresovaná spoločnosti YVENT. Objednávku možno uskutočniť prostredníctvom e-mailu alebo osobným doručením. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná. Najneskôr do 48 hodín ( v pracovné dni), prípadne v inej vzájomne dohodnutej dobe,  sa predávajúci skontaktuje s Objednávateľom. Overí objednávku a oznámi dostupnosť tovaru/ termínu akcie, konečnú cenu a spôsob úhrady.

3.3. Objednávka zaniká:

 1. odmietnutím objednávky Objednávateľa zo strany YVENT,
 2. márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na prijatie objednávky.

3.4. Prijatie objednávky tovaru/služieb. Prijatie objednávky je písomné vyhlásenie spoločnosti YVENT adresované Objednávateľovi, v ktorom spoločnosť YVENT potvrdzuje, že Objednávku prijíma. Od tohto termínu je rezervácia pre Objednávateľa záväzná v prípade, že sa jedná o objednávku služieb a je potrebné zložiť zálohu.  Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti YVENT neznamenajú prijatie návrhu.

3.5. Objednávateľ nemá nárok na rezerváciu. Spoločnosť YVENT je oprávnená odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

3.6. Rezervácia je uskutočnen á okamihom doručenia prijatia objednávky Objednávateľovi.

3.7. Predmetom rezervácie tovaru je záväzok YVENT zarezervovať tovar počas dohodnutej doby a právo Objednávateľa  si tento tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu. Pokiaľ si Objednávateľ tovar v čase rezervácie nevyzdvihne, rezervácia automaticky zaniká, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

3.8. Predmetom rezervácie služieb je záväzok YVENT zarezervovať služby v dohodnutom termíne a povinnosť Objednávateľa zaplatiť stanovenú zálohu potrebnú na rezerváciu týchto služieb. Pokiaľ Objednávateľ nezloží zálohu v stanovenom čase, objednávka automaticky zaniká, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

 • Záloha vo výške minimálne 50 % z  celkovej sumy objednaných služieb je splatná  pri vytvorení záväznej rezervácie formou zálohovej platby / faktúry, ak nie je dohodnuté inak.
 • Doplatok je splatný najneskôr 30 dní pred poskytnutím služieb, ak nie je dohodnuté inak.
 • V prípade, že je rezervácia vykonávaná 30 dní a menej pred poskytnutím služieb, je už pri rezervácii splatná úhrada v plnej výške, ak sa vopred individuálne nedohodlo inak.

3.9. Akákoľvek zmena objednávky je možná len po vzájomnej dohode Objednávateľa spoločnosti YVENT. Návrh na zmenu obsahu  Rezervácie nie je spoločnosť YVENT povinná prijať.

 

4. KÚPNA CENA TOVARU

4.1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

4.2. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti YVENT. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

4.3. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 

5. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

5.1. Spoločnosť YVENT zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ako záručným list slúži účtovný doklad.

5.2. Podrobnosti o právach kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.


6. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ZRUŠENIE REZERVÁCIE

6.1. Dokiaľ nebolo objednávateľovi doručené prijatie objednávky, môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.  V odvolaní objednávky ako aj v zrušení rezervácie je potrebné uviesť predovšetkým  meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. zrušenia rezervácie Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. zrušenie rezervácie zaslali prostredníctvom elektronickej pošty.

6.2.  Odvolanie objednávky, resp. zrušenie rezervácie  je účinné dňom, keď je doručené spoločnosti YVENT.

6.3. V prípade zrušenia rezervácie služieb, na ktoré bola poskytnutá záloha, 1-3 dni (vrátane) pred rezervovaným termínom si YVENT uplatní nasledovný storno poplatok: 10% z ceny objednaných služieb, najviac však 300,- Eur. YVENT si vyhradzuje právo uspokojiť svoje nároky zo storno poplatkov zo zálohy poskytnutej Objednávateľom.

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

7.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.10.2012.

7.2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.yvent.sk.

7.3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

7.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia.

7.5. Objednávateľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
7.6. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a objednávateľom.

7.7. Predávajúci a objednávateľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe strany.


REKLAMAČNÝ PORIADOK

pre tovar zakúpený prostredníctvom YVENT, s.r.o.

 

(Pre reklamáciu tovaru a služieb poskytnutých Hotelom Relax sa uplatní reklamačný poriadok Hotela Relax)

 

I. Všeobecné ustanovenia

Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení ako určuje zmluva a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu vhodným spôsobom a odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

 1. Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto reklamačným poriadkom.

 

II. Nebezpečenstvo škody na tovare

Škodou na veci sa rozumie škoda, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie veci bez ohľadu na to, za akých príčin k nemu došlo.

 1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď tovar prevezme od predávajúceho alebo v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

 

III. Vybavenie reklamácie

Kupujúci je povinný prezrieť si tovar, čo najskôr po nadobudnutí vlastníckeho práva k zakúpenému tovaru.

 1. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vady tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo:  
  1.                                            a.            kupujúci vadu zistil,
  2.                                           b.            kupujúci mal vadu zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť.
 2. Ak si kupujúci túto svoju povinnosť nesplní v stanovených  lehotách, právo kupujúceho z vád tovaru sa nemôže priznať.
 3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby, nie však za vady:    
  1. ktoré kupujúci spôsobil sám,
  2. o ktorých kupujúci vedel pred prevzatím tovaru,
  3. ktoré vznikli z dôsledku opotrebovania tovaru, spôsobenom bežným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym či nadmerným používaním alebo po uplynutí doby životnosti tovaru.

 

IV. Nároky z vád tovaru

Kupujúci má právo vadu tovaru reklamovať pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe. Záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti, počas ktorej, pri správnom používaní a ošetrovaní, môže tovar vzhľadom k svojím vlastnostiam, t.j. danému účelu a rozdielnosti v intenzite užívania, vydržať.

 1. Na správne posúdenie reklamácie musí byť reklamovaný tovar kompletný, čistý, v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.
 2. Kupujúci je povinný tovar používať len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie a ošetrovanie.
 3. V prípade, že je reklamácia oprávnená, má kupujúci právo:

                                              a.)      na bezplatné odstránenie vád, ak vada na tovare je odstraniteľná,

                                              b.)      na výmenu tovaru za rovnaký tovar alebo za náhradný tovar za podobnú cenu, ak vada na tovare je neodstraniteľná,

                                              c.)      na primeranú zľavu z kúpnej ceny, ak vada nebráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať,

                                             d.)      odstúpiť od zmluvy, ak vada na tovare je neodstrániteľná.

 

V. Spôsob uplatnenia reklamácie

Reklamáciu uplatňuje kupujúci písomne na kompletne vyplnenom reklamačnom formulári (je prílohou tohto reklamačného poriadku) na adrese predávajúceho.

 1. Reklamovaný tovar kupujúci doručí predávajúcemu na vlastné náklady a riziko. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie.
 2. S reklamovaným tovarom je potrebné doložiť doklad o kúpe tovaru.

 

VI. Záručná doba

 Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie do 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim.

 1. Ak nie je reklamácia uplatnená v záručnej lehote, právo na reklamáciu zaniká.
 2. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, okamžite a neodkladne, ihneď po zistení vady.
 3. Predávajúci je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení najneskôr do 3 dní. Vybavenie reklamácie nesmie byť dlhšie ako 30 dní. Táto doba začne plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.

 

VII. Osobitné ustanovenia

 Kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť, ak vady včas neoznámil predávajúcemu.

 1. Tento "Reklamačný poriadok" sa vzťahuje na tovar zakúpený v sídle spoločnosti Yvent.
 2. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.10.2012.